cookies

Informacja o bezpieczeństwie danych: RODO oraz ciasteczkach

Szanowni Beneficjenci Centrum Kultury w Kluczborku

Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Kluczborski Dom Kultury, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

 

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Kluczborku ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork, tel. 77 418 12 68, adres e-mail: sekretariat@ck.kluczbork.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w CKK są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; rodo@apawlowicz.pl

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań Centrum Kultury w Kluczborku w interesie publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych z kontrahentami oraz w niektórych sytuacjach Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści. Zadania te dotyczą w szczególności:
• zgłoszenia, zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia imprez okolicznościowych – na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz art.6 ust.1 lit. a. RODO (zgoda na przetwarzanie danych)
• organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę – na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO (zgoda na przetwarzanie danych)
• promocji i organizacji wolontariatu – na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
• rozpatrzenia i realizacji ofert w zakresie zamówień publicznych – na podstawie art.6 ust.1 lit. c. RODO (przetwarzanie z tytułu obowiązku prawnego Administratora), art.6 ust.1 lit. b. RODO (przetwarzanie z tytułu zawieranej umowy) oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – prawo zamówień publicznych.
Natomiast w przypadku wykorzystania monitoringu wizyjnego w CKK podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e. RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.

Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
• inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z CKK..

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach działań promocyjnych Centrum Kultury w Kluczborku w serwisie społecznościowym Facebook.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub też do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi 14 dni.

Uprawnienia
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu;
• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych
• prawo do usunięcia danych
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• prawo do przenoszenia danych
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
• wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z określonych regulacji prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych
• warunkiem zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających
• dobrowolne – w przypadkach, w których wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych.

Informacja o profilowaniu
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Skip to content