Centrum Kultury w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ck.kluczbork.pl/

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor: Jarosław Paluch

E-mail: sekretariat@ck.kluczbork.pl lub dyrektor@ck.kluczbork.pl

Telefon: 77 418 12 68

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Połońska – promocja@ck.kluczbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 418 12 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

SKARGI I ODWOŁANIA

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor: Jarosław Paluch
Centrum Kultury w Kluczborku
ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork

INFORMACJE DODATKOWE

Ułatwienia:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia:
Centrum Kultury w Kluczborku deklaruje gotowość rozszerzania dostępności na kolejne obszary.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedzibą Centrum Kultury w Kluczborku jest budynek kamienicy z roku 1899r. W instytucji znajdują się dwa wejścia. Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Mickiewicza przez duże zabytkowe drzwi. Drugie wejście umiejscowione jest od ul. Sybiraków (brak podjazdu). Osoby z ograniczeniami ruchowymi (na wózkach) mogą dostać się do CKK przez boczne wejście z podjazdem (do Sali kameralnej lub klubu „Labirynt”). W budynku brak windy oraz podjazdów. Na parterze znajduje sala kameralna, gdzie organizowane są koncerty, konkursy, spektakle i zajęcia ruchowe oraz Klub Artystyczny „Labirynt” gdzie odbywają się spotkania, prelekcje i mieści się mała galeria. Gdzie odbywają się wernisaże. Sale dydaktyczne i biura umiejscowione są na pozostałych trzech kondygnacjach (poszczególne kondygnacje budynku są oznakowane). W Centrum może poruszać się osoba niepełnosprawna z psem przewodnikiem lub psem asystującym. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przy obu wejściach zainstalowany jest wideo-domofon, który umożliwia kontakt z sekretariatem. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obiekt chroniony jest całodobowo, na terenie placówki zainstalowany jest monitoring.

Skip to content